Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Maison Runway: de eenmanszaak Maison Runway, gevestigd aan de Popovstraat 96 te Zwolle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60797053.
 2. Koper: de natuurlijk of rechtspersoon die zaken of diensten van Maison Runway afneemt.
 3. Consument: de natuurlijk persoon die zaken of diensten van Maison Runway afneemt en daarbij niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Maison Runway, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Maison Runway uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Maison Runway gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Koper kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Maison Runway onderhavige voorwaarden soepel toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Maison Runway, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Maison Runway in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Maison Runway vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. De Koper met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met Maison Runway gesloten overeenkomst in te stemmen.
 7. Maison Runway behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) algemene voorwaarden te vervallen.
 8. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Koper en Maison Runway gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Maison Runway zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. De Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Maison Runway opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Maison Runway haar aanbieding baseert.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Maison Runway niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 4. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.
 5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Maison Runway zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Maison Runway eerst dan tot stand nadat Maison Runway een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Koper daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Maison Runway slechts, indien deze door Maison Runway schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Koper daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.
 3. Voor overeenkomsten, leveringen of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.
 4. Elke overeenkomst wordt door Maison Runway aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Maison Runway bevoegd is om de kredietwaardigheid van de Koper na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Mocht Maison Runway van mening zijn, zulks op redelijke gronden, dat de Koper niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft Maison Runway het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting sprake is, dan zal Maison Runway de Koper hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en aan de Koper de mogelijkheid bieden om zekerheid te stellen.
 5. Maison Runway is gerechtigd bij of na aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Koper zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 6. Tekeningen, technische beschrijvingen, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen, worden door Maison Runway te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in de levering met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.

 

Artikel 5. Levering en termijnen

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af groothandel of magazijn. De Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 2. Indien de Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico en rekening van de Koper. De Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 3. Indien Maison Runway gegevens behoeft van de Koper in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Koper alle benodigde gegevens aan Maison Runway ter beschikking heeft gesteld.
 4. Indien Maison Runway een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper Maison Runway derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Maison Runway dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 5. Maison Runway behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.

 

Artikel 6. Facturatie en betaling

 1. Maison Runway is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de Koper een voorschot te verlangen, welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden gebracht. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van facturen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Maison Runway aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 4. De Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Maison Runway maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Koper. In dat geval is de Koper een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 75,00 (zegge: vijfenzeventig euro). Voor Consumenten bedraagt deze vergoeding ten minste 10% van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,00 (zegge: veertig euro). Indien de werkelijk door Maison Runway gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Koper zijn de vorderingen van Maison Runway en de verplichtingen van de Koper jegens Maison Runway onmiddellijk opeisbaar.
 6. Door de Koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Maison Runway is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 8. Indien met Koper meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Maison Runway gesloten overeenkomst.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Maison Runway geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van Maison Runway tot op het moment dat de Koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Maison Runway uit hoofde van enige met Maison Runway gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken of het verrichten van diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
 2. Een Koper die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Maison Runway mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Maison Runway verkrijgt een stil pandrecht op alle vorderingen die de Koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van door Maison Runway onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op een manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW.
 3. Indien de Koper (mede) uit door Maison Runway geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de Koper die zaak slechts voor Maison Runway en houdt de Koper de nieuw gevormde zaak voor Maison Runway totdat de Koper alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Maison Runway heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Koper alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
 4. Rechten worden in voorkomend geval aan de Koper steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de Koper de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 5. Het is aan de Koper niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Maison Runway. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de Koper Maison Runway hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
 6. Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Koper zijn overgegaan en zich nog in handen van Maison Runway bevinden, behoudt Maison Runway zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die Maison Runway uit welke hoofde dan ook nog jegens de Koper mocht hebben.
 7. De Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken gescheiden van andere zaken, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Maison Runway te (doen) houden.
 8. De Koper is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Maison Runway op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van Koper op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Maison Runway zulks wenst, door Koper aan Maison Runway stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Maison Runway tegen de Koper.
 9. Indien de Koper zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, is de Maison Runway gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de Koper of derden die de zaak voor de Koper houden weg te halen of weg te doen weghalen. De Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% per dag over het door hem verschuldigde bedrag.

 

Artikel 8. Doorlevering

De door Maison Runway geleverde zaken worden uitsluitend geleverd voor verkoop door de Koper aan particulieren in de vestiging(en) of filialen, waarvoor de goederen zijn gekocht. Het is de Koper zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Maison Runway verboden aan andere vestigingen en filialen, dan wel aan andere detaillisten, groot- of tussenhandela(a)r(en) (door) te verkopen, alles op straffe van een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten behoeve van Maison Runway verschuldigd door het enkele feit der overtreding, onverminderd het recht van Maison Runway op vergoeding van door haar geleden schade.

 

Artikel 9. Opschorting en ontbinding

 1. Indien Maison Runway of de Koper in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de andere partij, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke zijnde partij schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.
 2. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
  1. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de deze partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  2. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  3. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
  4. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de andere partij wordt overgenomen;
  5. de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
  6. buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
 3. Indien de Koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Maison Runway nog niet is uitgevoerd.
 4. Bedragen die Maison Runway vóór de ontbinding aan de Koper heeft gefactureerd in verband met hetgeen Maison Runway reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Koper aan Maison Runway verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 5. Indien de Koper, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Maison Runway gerechtigd haar verplichtingen jegens de Koper op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Koper gehouden te zijn. Hiertoe is Maison Runway eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Indien Maison Runway aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien Maison Runway aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de in dat specifieke geval door de verzekeraar van Maison Runway daadwerkelijk uitgekeerde vergoeding. Indien de verzekeraar geen vergoeding uitkeert, is de aansprakelijk van Maison Runway beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
  2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Maison Runway aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Maison Runway kunnen worden toegerekend.
  3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 3. Maison Runway is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Maison Runway.

 

Artikel 11. Gebreken en klachttermijnen

 1. De Koper dient de geleverde zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Koper na te gaan of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoordt, zoals (maar niet beperkt tot):
  1. of de juiste zaken zijn geleverd;
  2. of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
  3. of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten van de door Maison Runway geleverde zaken geconstateerd, dan dient de Koper deze binnen veertien (14) dagen na aflevering schriftelijk aan Maison Runway te melden.
 3. Niet-zichtbare gebreken of tekorten dient de Koper binnen zeven (7) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen zestig (60) dagen na levering van de zaken, schriftelijk te melden aan Maison Runway.
 4. Reclames c.q. klachten over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend binnen zeven (7) dagen na ontvangstdatum van de factuur.
 5. De in dit artikel opgenomen termijnen dient de Koper in acht te nemen op straffe van verval van het eventueel aan hem toekomende vorderingsrecht.
 6. Indien ingevolge de vorige leden tijdig wordt gereclameerd, blijft de Koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de Koper gebrekkige zaken te retourneren, dan kan dit alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Maison Runway.

 

Artikel 12. Zichttermijn en herroepingrecht

 1. Indien er sprake is van een koop op afstand in de zin van art. 7:46a sub b BW zal het aanbod tevens een zichttermijn van ten minste zeven (7) werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de Consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is derhalve pas definitief als zeven (7) werkdagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken.
 2. Tijdens de zichttermijn heeft de Consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zijn.
 3. De Consument kan zijn herroepingrecht uitsluitend inroepen door Maison Runway binnen een termijn van zeven (7) werkdagen na ontvangst door of namens de Consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van haar voornemen.
 4. Indien door de Consument een beroep wordt gedaan op het herroepingrecht zal Maison Runway het eventueel reeds door de Consument betaalde bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen terugbetalen.
 5. De Consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingrecht indien de betreffende zaken compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. De Consument dient na het inroepen van haar herroepingrecht het geleverde binnen zeven (7) dagen retour te zenden aan Maison Runway. De kosten waarvan voor rekening van de Consument komen.
 6. Op maat gemaakte producten en/of diensten zijn van de zichttermijn en het recht op herroeping uitgesloten.

 

Artikel 13. Annulering bij vooruitbestellingen

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is de koper gerechtigd om de overeenkomst waarbij de koper zaken vooruitbesteld met 365 Energie BV te annuleren of anderszins (tussentijds) te beëindigen. In het geval de koper een dergelijke vooruitbestelling annuleert, is de koper gehouden 50% van het oorspronkelijke factuurbedrag aan Maison Runway te voldoen.

 

Artikel 14. Overmacht

 1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede mobilisatie, oorlogsgevaar, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking van vervoer, brand, overstroming, het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie Maison Runway voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, waardoor de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor Maison Runway als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien Maison Runway onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.
 2. Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de Koper Maison Runway in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.
 3. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Maison Runway uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van twee maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.
 4. Indien Maison Runway bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door opdrachtnemer gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement in de vestigingsplaats van Maison Runway, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Maison Runway met de Koper kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

 

 

 

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »